Projekt

„Szkoły równych szans w Gminie Stoczek Łukowski”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

 

Wartość projektu

 

Łączna wartość projektu - 1 552 067,64 zł, w tym:

a) kwota dofinansowania - 1 451 132,64 zł.

b) wkład własny gminy Stoczek Łukowski - 100 935,00 zł.

 

Cel Projektu

Wyższa jakości kształcenia ogólnego w 9 szkołach w gm. Stoczek Łukowski (6 szkołach podstawowych i 3 gimnazjalnych) z woj. lubelskiego poprzez wyposażenie pracowni TIK i przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydaktyczne ,zapewnienie dostępu 451 uczniom do zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej),w tym indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 72 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu do 31.07.2019.

 

 

Grupa docelowa

 

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli 9 publicznych szkół kształcenia .ogólnego z terenów wiejskich w Gminie Stoczek Łukowski

Grupy .docelowe  523 os.,w tym:

(1)451Uczniów (227 Dz, 224Ch) z 9 (6Sz.Podstawowa-SP,3 Sz.Gimnazjalne-SG) szkół:

-35Ucz(12Dz,23Ch)-SP Kamionka

-48Ucz(24Dz,24Ch)-SP Kisielisk

-132Ucz(70Dz,62Ch)-SP Stare Kobiałki

-77Ucz(41Dz,36Ch)-SP Stara Prawda

-39Ucz(20Dz,19Ch)-SG Stara Prawda

-44Ucz(18Dz,26Ch)-SP Stara Róża

-23Ucz(11Dz,12Ch)-SG Stara Róża

-26Ucz(14Dz,12Ch)-SP Szyszki

-27Ucz(17Dz,10Ch)-SG Szyszki

(2)72 Nauczycieli (64K, 8M )z 9 (6SP,3SG) szkół:

-7os(6K,1M)-SP Kamionka

-9K-SP Kisielisk

-15os.(14K,1M)-SP St.Kobiałki

-13os.(11K,2M)-SP/SG St.Prawda

-17os.(13K,4M)-SP/SG St.Róża

-11K-SP/SG Szyszki

Wsparciem objęci będą w szczególności.:

-Ucz z niższymi wynikami w nauce ze zdiagnozowanymi trudnościami w nauce,  sprawiający problemy wychowawcze ze specyficznymi potrzebami w tym Ucz z niepełnosprawnością, niedojrzałością szkolną z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ,i możliwości psychofizycznych .

Oferta

 

1. Dodatkowe zajęcia .dydaktyczno –wyrównawcze,  zajęcia rozwijające uzdolnienia

2. Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów

3. Zajęcia organizowane poza szkołą.

4. Doposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych lub psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. Wsparcie dla nauczycieli.

6. Wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych

7. Wyposażenie pracowni TIK

8. Doradztwo edukacyjno – zawodowej i pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkołach

 

Planowane rezultaty

 

- 384uczniów nabędzie kompetencje .kluczowe po opuszczeniu programu,

- 66 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu,

- 461uczniów  i 72 nauczycieli objętych będzie wsparciem w projekcie,

- 9 szkół wykorzysta pracownie przedmiotowe .do zajęć edukacyjnych.

- 8 szkół doposaży pracownie w sprzęt TIK i 9 w pracownie przedmiotowe

 

Kontakt:

Urząd Gminy Stoczek Łukowski

Pl. T. Kościuszki

21-450 Stoczek Łukowski

Pokój nr 2 i 8

Tel. 25 797 00 47 wew. 22 i 37

 


 

Dokumenty Projektu

 

 

Regulamin uczniowie

 

Regulamin rekrutacji uczniów

 

Deklaracja uczestnictwa

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Oświadczenie